Hệ thống giải đấu PESVN
Icon Ảnh Tên Danh Hiệu / Miêu tả
Cúp vàng Pes.vn
Cúp vàng Pes.vn
Nhà vô đich PESVN Cup gần nhất !

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Huân Nguyễn

Recommend Award
pre-VeSC Hanoi Cup
pre-VeSC Hanoi Cup
Giải đấu đầu tiên của phiên bản Pes 2009

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Zu@Ze , kenmy311

Recommend Award
pre-VeSC Hanoi Cup
pre-VeSC Hanoi Cup
Giải đấu đầu tiên của phiên bản Pes 2009

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , KelvinX

Recommend Award
pre-VeSC Hanoi Cup
pre-VeSC Hanoi Cup
Giải đấu đầu tiên của phiên bản Pes 2009

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Jihoo

Recommend Award
PESVN HCM Cup 12/08
PESVN HCM Cup 12/08
PESVN Cup tháng 12/08 khu vực TP.HCM

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 3
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , , bongsinh , Sonck

Recommend Award
PESVN HCM Cup 12/08
PESVN HCM Cup 12/08
PESVN Cup tháng 12/08 khu vực TP.HCM

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , L2Q

Recommend Award
PESVN HCM Cup 12/08
PESVN HCM Cup 12/08
PESVN Cup tháng 12/08 khu vực TP.HCM

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , kkkk

Recommend Award
PESVN Hanoi Cup 1/09
PESVN Hanoi Cup 1/09
PESVN Cup tháng 1/09 khu vực Hà Nội

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , 4-5-1man , leminhhoang81

Recommend Award
PESVN Hanoi Cup 1/09
PESVN Hanoi Cup 1/09
PESVN Cup tháng 1/09 khu vực Hà Nội

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , kenmy311

Recommend Award
PESVN Hanoi Cup 1/09
PESVN Hanoi Cup 1/09
PESVN Cup tháng 1/09 khu vực Hà Nội

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Jihoo

Recommend Award
PESVN HCM Cup 1/09
PESVN HCM Cup 1/09
PESVN Cup tháng 1/09 khu vực TP.HCM

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , quangtido , Sangbus

Recommend Award
PESVN HCM Cup 1/09
PESVN HCM Cup 1/09
PESVN Cup tháng 1/09 khu vực TP.HCM

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , , bobo_pespro

Recommend Award
PESVN HCM Cup 1/09
PESVN HCM Cup 1/09
PESVN Cup tháng 1/09 khu vực TP.HCM

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , animevn1989

Recommend Award
PESVN Hanoi Cup 2/09
PESVN Hanoi Cup 2/09
PESVN Cup tháng 2/09 khu vực Hà Nội

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , KelvinX , teodan

Recommend Award
PESVN Hanoi Cup 2/09
PESVN Hanoi Cup 2/09
PESVN Cup tháng 2/09 khu vực Hà Nội

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , 4-5-1man

Recommend Award
PESVN Hanoi Cup 2/09
PESVN Hanoi Cup 2/09
PESVN Cup tháng 2/09 khu vực Hà Nội

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , TrungHa81

Recommend Award
PESVN HCM Cup 2/09
PESVN HCM Cup 2/09
PESVN Cup tháng 2/09 khu vực TP.HCM

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , , Sonck

Recommend Award
PESVN HCM Cup 2/09
PESVN HCM Cup 2/09
PESVN Cup tháng 2/09 khu vực TP.HCM

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , , bongsinh

Recommend Award
PESVN Cup - 100 Trần Đại Nghĩa
PESVN Cup - 100 Trần Đại Nghĩa
Giải đấu đặc biệt chào đón năm mới !

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , xesi

Recommend Award
PESVN Cup - 100 Trần Đại Nghĩa
PESVN Cup - 100 Trần Đại Nghĩa
Giải đấu đặc biệt chào đón năm mới !

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , 4-5-1man

Recommend Award
PESVN Cup - 100 Trần Đại Nghĩa
PESVN Cup - 100 Trần Đại Nghĩa
Giải đấu đặc biệt chào đón năm mới !

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Quang_Barca , CLAPIKA

Recommend Award
PESVN Online Cup I
PESVN Online Cup I
PESVN Online Cup lần thứ nhất

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , tery161

Recommend Award
PESVN Online Cup I
PESVN Online Cup I
PESVN Online Cup lần thứ nhất

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Figo

Recommend Award
PESVN Online Cup I
PESVN Online Cup I
PESVN Online Cup lần thứ nhất

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , thukurt

Recommend Award
PESVN HCM Cup 3/09
PESVN HCM Cup 3/09
PESVN Cup khu vực TP.HCM tháng 3/09

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , quangtido

Recommend Award
PESVN HCM Cup 3/09
PESVN HCM Cup 3/09
PESVN Cup khu vực TP.HCM tháng 3/09

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , animevn1989

Recommend Award
PESVN HCM Cup 3/09
PESVN HCM Cup 3/09
PESVN Cup khu vực TP.HCM tháng 3/09

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , , bobo_pespro

Recommend Award
PESVN Online Cup II
PESVN Online Cup II
PESVN Online Cup lần thứ 2

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Tran Cao Thuc

Recommend Award
PESVN Online Cup II
PESVN Online Cup II
PESVN Online Cup lần thứ II

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , pesbarcavn

Recommend Award
PESVN Online Cup II
PESVN Online Cup II
PESVN Online Cup lần thứ 2

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , CMz

Recommend Award
PESVN HN Cup 4/09
PESVN HN Cup 4/09
PESVN Cup khu vực Hà Nội tháng 4/09

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Zu@Ze

Recommend Award
PESVN HN Cup 4/09
PESVN HN Cup 4/09
PESVN Cup khu vực HN tháng 4/09

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , xesi , 4-5-1man

Recommend Award
PESVN HN Cup 4/09
PESVN HN Cup 4/09
PESVN Cup khu vực HN tháng 4/09

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , CMz

Recommend Award
PESVN HCM Cup 4/09
PESVN HCM Cup 4/09
PESVN Cup khu vực TP.HCM tháng 4/09

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , kkkk

Recommend Award
PESVN HCM Cup 4/09
PESVN HCM Cup 4/09
PESVN Cup khu vực TP.HCM tháng 4/09

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , bongsinh

Recommend Award
PESVN HCM Cup 4/09
PESVN HCM Cup 4/09
PESVN Cup khu vực TP.HCM tháng 4/09

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , quangtido , hamvui

Recommend Award
PESVN HN Cup 5/09
PESVN HN Cup 5/09
PESVN Cup khu vực Hà Nội tháng 5/09

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , The Patriot

Recommend Award
PESVN HN Cup 5/09
PESVN HN Cup 5/09
PESVN Cup khu vực Hà Nội tháng 5/09

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Quang_Barca

Recommend Award
PESVN HN Cup 5/09
PESVN HN Cup 5/09
PESVN Cup khu vực Hà Nội tháng 5/09

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Zu@Ze , Batigol

Recommend Award
PESVN - 2 vs 2 - Cup
PESVN - 2 vs 2 - Cup
Giải đá đôi 2 người do diễn đàn PESVN tổ chức

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , YuGi , Batigol

Recommend Award
PESVN Hanoi Cup 6/09
PESVN Hanoi Cup 6/09
PESVN Cup tháng 6/09 khu vực Hà Nội

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , The Patriot

Recommend Award
PESVN Hanoi Cup 6/09
PESVN Hanoi Cup 6/09
PESVN Cup tháng 6/09

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , CMz

Recommend Award
PESVN Hanoi Cup 6/09
PESVN Hanoi Cup 6/09
PESVN Cup tháng 6/09

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , tuanhadong , bubeo

Recommend Award
PESVN Hanoi Cup 7/09
PESVN Hanoi Cup 7/09
PESVN tháng 7/09

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Quang_Barca

Recommend Award
PESVN Hanoi Cup 7/09
PESVN Hanoi Cup 7/09
PESVN Cup tháng 7/09

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , The Patriot , bubeo

Recommend Award
PESVN Hanoi Cup 7/09
PESVN Hanoi Cup 7/09
PESVN Cup tháng 7/09

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Batigol

Recommend Award
PESVN PS2 Cup
PESVN PS2 Cup
Giải đấu trên hệ máy PS2 do diễn đàn PESVN tổ chức

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , TGM , Quang_Barca

Recommend Award
PESVN PS2 Cup
PESVN PS2 Cup
Giải đấu trên hệ máy PS2 do diễn đàn PESVN tổ chức

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , cubikool

Recommend Award
PESVN PS2 Cup
PESVN PS2 Cup
Giải đấu trên hệ máy PS2 do diễn đàn PESVN tổ chức

No member has this award

Recommend Award
PESVN Hanoi Cup 9/09
PESVN Hanoi Cup 9/09
PESVN Cup tháng 9/09 khu vực HN

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , KelvinX

Recommend Award
PESVN Hanoi Cup 9/09
PESVN Hanoi Cup 9/09
PESVN Hanoi Cup 9/09

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , CMz

Recommend Award
PESVN Hanoi Cup 9/09
PESVN Hanoi Cup 9/09
PESVN Cup tháng 9/09 khu vực HN

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , langtu10t , Jimmy

Recommend Award
PESVN Hanoi Cup 11/09
PESVN Hanoi Cup 11/09
PESVN Hanoi Cup 11/09

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , xesi

Recommend Award
PESVN Hanoi Cup 11/09
PESVN Hanoi Cup 11/09
PESVN Hanoi Cup 11/09

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Uzaki , baby__KIM

Recommend Award
PESVN Hanoi Cup 11/09
PESVN Hanoi Cup 11/09
PESVN Hanoi Cup 11/09

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Batigol

Recommend Award
PESVN
PESVN "Happy New Year" Cup
PESVN Cup tháng 1/10

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , xesi , Batigol

Recommend Award
PESVN
PESVN "Happy New Year" Cup
PESVN Cup tháng 1/10

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , XxXHunTerXxX

Recommend Award
PESVN
PESVN "Happy New Year" Cup
PESVN Cup tháng 1/10

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , The Patriot

Recommend Award
PESVN Cup 3/2010
PESVN Cup 3/2010
PESVN Cup tháng 3/2010

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , xesi

Recommend Award
PESVN Cup 3/2010
PESVN Cup 3/2010
PESVN Cup tháng 3/2010

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Akai

Recommend Award
PESVN Cup 3/2010
PESVN Cup 3/2010
PESVN Cup tháng 3/2010

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Ruan , MeoTom

Recommend Award
PESVN Cup tháng 4/10
PESVN Cup tháng 4/10
PESVN Cup tháng 4 năm 2010

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Akai

Recommend Award
PESVN Cup tháng 4/10
PESVN Cup tháng 4/10
PESVN Cup tháng 4/10

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Batigol

Recommend Award
PESVN Cup tháng 4/10
PESVN Cup tháng 4/10
PESVN Cup tháng 4/10

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , xesi , Lupin**P.T**

Recommend Award
PESVN Cup tháng 5/10
PESVN Cup tháng 5/10

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Batigol , langtu10t

Recommend Award
PESVN Cup tháng 5/10
PESVN Cup tháng 5/10

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , xesi

Recommend Award
PESVN Cup tháng 5/10
PESVN Cup tháng 5/10

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Uzaki

Recommend Award
PESVN Cup tháng 6/10
PESVN Cup tháng 6/10

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , jindo93

Recommend Award
PESVN Cup tháng 6/10
PESVN Cup tháng 6/10

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Ruan , XxXHunTerXxX

Recommend Award
PESVN Cup tháng 6/10
PESVN Cup tháng 6/10

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , xesi

Recommend Award
PESVN Cup tháng 7/10
PESVN Cup tháng 7/10

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , xesi , XxXHunTerXxX

Recommend Award
PESVN Cup tháng 7/10
PESVN Cup tháng 7/10

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , jindo93

Recommend Award
PESVN Cup tháng 7/10
PESVN Cup tháng 7/10

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Batigol

Recommend Award
PESVN Cup tháng 8/2010
PESVN Cup tháng 8/2010

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Uzaki , Hargo

Recommend Award
PESVN Cup tháng 8/2010
PESVN Cup tháng 8/2010

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Quang_Barca

Recommend Award
PESVN Cup tháng 8/2010
PESVN Cup tháng 8/2010

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , HoangCaMap

Recommend Award
PESVN Cup tháng 10/2010
PESVN Cup tháng 10/2010

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , yes123

Recommend Award
PESVN Cup tháng 10/2010
PESVN Cup tháng 10/2010

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , kkhoa1011

Recommend Award
PESVN Cup tháng 10/2010
PESVN Cup tháng 10/2010

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , khalucky20_01

Recommend Award
PESVN Cup tháng 11/2010
PESVN Cup tháng 11/2010

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , XxXHunTerXxX

Recommend Award
PESVN Cup tháng 11/2010
PESVN Cup tháng 11/2010

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Sky-Angel , nguyenkain

Recommend Award
PESVN Cup tháng 11/2010
PESVN Cup tháng 11/2010

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Ruan

Recommend Award
PESVN Cup tháng 11/2010
PESVN Cup tháng 11/2010

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , KenPro , Rùa

Recommend Award
PESVN Cup tháng 11/2010
PESVN Cup tháng 11/2010

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , zealous1412

Recommend Award
PESVN Cup tháng 11/2010
PESVN Cup tháng 11/2010

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , TheFedEx

Recommend Award
Pes.vn Premier Cup 12/2011
Pes.vn Premier Cup 12/2011

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , XxXHunTerXxX

Recommend Award
Pes.vn Premier Cup 12/2011
Pes.vn Premier Cup 12/2011

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Trung.Anh , Mousekid

Recommend Award
Pes.vn Premier Cup 12/2011
Pes.vn Premier Cup 12/2011

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , .:Cò:.

Recommend Award
Pes.vn Premier Cup 1/2012
Pes.vn Premier Cup 1/2012

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , KelvinX

Recommend Award
Pes.vn Premier Cup 1/2012
Pes.vn Premier Cup 1/2012

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , jindo93

Recommend Award
Pes.vn Premier Cup 1/2012
Pes.vn Premier Cup 1/2012

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Mousekid , Quân Bi

Recommend Award
Pes.vn Premier Cup 2/2012
Pes.vn Premier Cup 2/2012

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , CuongDZ

Recommend Award
Pes.vn Premier Cup 2/2012
Pes.vn Premier Cup 2/2012

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , xesi , Quang_Barca

Recommend Award
Pes.vn Premier Cup 2/2012
Pes.vn Premier Cup 2/2012

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Huân Nguyễn

Recommend Award
Pes.vn Premier Cup tháng 4/2012
Pes.vn Premier Cup tháng 4/2012

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Uzaki , KelvinX

Recommend Award
Pes.vn Premier Cup tháng 4/2012
Pes.vn Premier Cup tháng 4/2012

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Batigol

Recommend Award
Pes.vn Premier Cup tháng 4/2012
Pes.vn Premier Cup tháng 4/2012

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Quang_Barca

Recommend Award
Pes.vn Premier Cup tháng 5/2012
Pes.vn Premier Cup tháng 5/2012

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , dvh

Recommend Award
Pes.vn Premier Cup tháng 5/2012
Pes.vn Premier Cup tháng 5/2012

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Huân Nguyễn

Recommend Award
Pes.vn Premier Cup tháng 5/2012
Pes.vn Premier Cup tháng 5/2012

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Akai , Minh Lục

Recommend Award
Pes.vn Premier Cup 6/2012
Pes.vn Premier Cup 6/2012

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Minh Lục

Recommend Award
Pes.vn Premier Cup 6/2012
Pes.vn Premier Cup 6/2012

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , KelvinX , Quân Bi

Recommend Award
Pes.vn Premier Cup 6/2012
Pes.vn Premier Cup 6/2012

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Huân Nguyễn

Recommend Award
Pes.vn Premier Cup 7/2012
Pes.vn Premier Cup 7/2012

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , jindo93 , HoangCaMap

Recommend Award
Pes.vn Premier Cup 7/2012
Pes.vn Premier Cup 7/2012

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Quang_Barca

Recommend Award
Pes.vn Premier Cup 7/2012
Pes.vn Premier Cup 7/2012

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Quân Bi

Recommend Award
Pes.vn Top 16
Pes.vn Top 16

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Quang_Barca

Recommend Award
Pes.vn Top 16
Pes.vn Top 16

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Minh Lục

Recommend Award
Pes.vn Premier Cup 11/2012
Pes.vn Premier Cup 11/2012
PS3.CuongDZ - 58C Trần Đại Nghĩa

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , XxXHunTerXxX

Recommend Award
Pes.vn Premier Cup 11/2012
Pes.vn Premier Cup 11/2012
PS3.CuongDZ - 58C Trần Đại Nghĩa

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Akai , madridista_kaka

Recommend Award
Pes.vn Premier Cup 11/2012
Pes.vn Premier Cup 11/2012
Ps3.CuongDZ - 58C Trần Đại Nghĩa

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , --Catenaccio

Recommend Award


Pes.vn hỗ trợ quảng bá và tổ chức
Icon Ảnh Tên Danh Hiệu / Miêu tả
Hotgames Cup - www.pes.vn
Hotgames Cup - www.pes.vn
Giải đấu do Hotgames Shop phối hợp tổ chức với Pes.vn

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , The Patriot , dabry

Recommend Award
Pes.vn - VGN Cup tháng 2/2012
Pes.vn - VGN Cup tháng 2/2012

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , vn248340

Recommend Award
Pes.vn - VGN Cup tháng 2/2012
Pes.vn - VGN Cup tháng 2/2012

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , yes123

Recommend Award
Hotgames Cup - www.pes.vn
Hotgames Cup - www.pes.vn
Giải đấu do Hotgames Shop phối hợp tổ chức với Pes.vn

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , CuongDZ

Recommend Award
Pes.vn - VGN Cup tháng 2/2012
Pes.vn - VGN Cup tháng 2/2012

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Sangbus , Sonck

Recommend Award
Hotgames Cup - www.pes.vn
Hotgames Cup - www.pes.vn
Giải đấu do Hotgames Shop phối hợp tổ chức với Pes.vn

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , 4-5-1man

Recommend Award
PhamNS Cup - www.pes.vn
PhamNS Cup - www.pes.vn
Giải đấu do quán PS3 - Số 68 - tổ 51 phường Dịch Vọng hậu - Cầu Giấy hợp tác tổ chức với Pes.vn !

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , CMz

Recommend Award
PhamNS Cup - www.pes.vn
PhamNS Cup - www.pes.vn
Giải đấu do quán PS3 - Số 68 - tổ 51 phường Dịch Vọng hậu - Cầu Giấy hợp tác tổ chức với Pes.vn !

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , KAKA_HN , langtu10t

Recommend Award
PhamNS Cup - www.pes.vn
PhamNS Cup - www.pes.vn
Giải đấu do quán PS3 - Số 68 - tổ 51 phường Dịch Vọng hậu - Cầu Giấy hợp tác tổ chức với Pes.vn !

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Batigol

Recommend Award
Thanh Nien Cup II - www.pes.vn
Thanh Nien Cup II - www.pes.vn
Tiền thân là giải đấu Thanh Nien Pes Cup

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , KelvinX

Recommend Award
Thanh Nien Cup II - www.pes.vn
Thanh Nien Cup II - www.pes.vn
Tiền thân là giải đấu Thanh Nien Pes Cup

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , xesi

Recommend Award
Thanh Nien Cup II - www.pes.vn
Thanh Nien Cup II - www.pes.vn
Tiền thân là giải đấu Thanh Nien Pes Cup

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , CuongDZ

Recommend Award
Cafe LEO - www.pes.vn
Cafe LEO - www.pes.vn
Giải đấu do cửa hàng Ps3 Cafe LEO phối hợp tổ chức với www.pes.vn

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Figo

Recommend Award
Cafe LEO - www.pes.vn
Cafe LEO - www.pes.vn
Giải đấu do cửa hàng Ps3 Cafe LEO phối hợp tổ chức với www.pes.vn

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , bobo_pespro

Recommend Award
Cafe LEO - www.pes.vn
Cafe LEO - www.pes.vn
Giải đấu do cửa hàng Ps3 Cafe LEO phối hợp tổ chức với www.pes.vn

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Romeo , Sonck

Recommend Award
PhamNS Cup II - www.pes.vn
PhamNS Cup II - www.pes.vn
Giải đấu do quán Ps3 PhamNS phối hợp tổ chức với www.pes.vn

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , CMz , Zu@Ze

Recommend Award
PhamNS Cup II - www.pes.vn
PhamNS Cup II - www.pes.vn
Giải đấu do quán Ps3 PhamNS phối hợp tổ chức với www.pes.vn

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Quang_Barca

Recommend Award
PhamNS Cup II - www.pes.vn
PhamNS Cup II - www.pes.vn
Giải đấu do quán Ps3 PhamNS phối hợp tổ chức với www.pes.vn

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , bubeo

Recommend Award
Old Trafford Cup - www.pes.vn
Old Trafford Cup - www.pes.vn
Giải đấu được tổ chức tại cửa hàng PS3 số 10 ngõ 4 Đặng Văn Ngữ

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , CMz

Recommend Award
Old Trafford Cup - www.pes.vn
Old Trafford Cup - www.pes.vn
Giải đấu được tổ chức tại cửa hàng PS3 số 10 ngõ 4 Đặng Văn Ngữ

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Quang_Barca

Recommend Award
Old Trafford Cup - www.pes.vn
Old Trafford Cup - www.pes.vn
Giải đấu được tổ chức tại cửa hàng PS3 số 10 ngõ 4 Đặng Văn Ngữ

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , TGM , CuongDZ

Recommend Award
PS365VN Cup 4/2011
PS365VN Cup 4/2011

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Lupin**P.T**

Recommend Award
PS365VN Cup 4/2011
PS365VN Cup 4/2011

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Ruan

Recommend Award
PS365VN Cup 4/2011
PS365VN Cup 4/2011

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Zu@Ze , HoangCaMap

Recommend Award
CMz Cup 08/2011
CMz Cup 08/2011

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Huân Nguyễn

Recommend Award
CMz Cup 08/2011
CMz Cup 08/2011

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , El_MiTom

Recommend Award
CMz Cup 08/2011
CMz Cup 08/2011

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Zu@Ze , Quang_Barca

Recommend Award
CMz Cup 09/2011
CMz Cup 09/2011

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Mousekid

Recommend Award
CMz Cup 09/2011
CMz Cup 09/2011

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , XxXHunTerXxX

Recommend Award
CMz Cup 09/2011
CMz Cup 09/2011

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Zu@Ze

Recommend Award
259KM Cup 10/2011
259KM Cup 10/2011

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Quang_Barca

Recommend Award
259KM Cup 10/2011
259KM Cup 10/2011

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , XxXHunTerXxX , Akai

Recommend Award
259KM Cup 10/2011
259KM Cup 10/2011

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , .:Cò:.

Recommend Award
HN Open Cup 12/2011
HN Open Cup 12/2011

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , XxXHunTerXxX

Recommend Award
HN Open Cup 12/2011
HN Open Cup 12/2011

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Uzaki , .:Cò:.

Recommend Award
HN Open Cup 12/2011
HN Open Cup 12/2011

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , tlpro

Recommend Award
259KM Cup II - www.pes.vn
259KM Cup II - www.pes.vn

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Uzaki

Recommend Award
259KM Cup II - www.pes.vn
259KM Cup II - www.pes.vn

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Quang_Barca

Recommend Award
259KM Cup II - www.pes.vn
259KM Cup II - www.pes.vn

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , jindo93 , .:Cò:.

Recommend Award
HN Open Cup II - www.pes.vn
HN Open Cup II - www.pes.vn

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , .:Cò:. , Mousekid

Recommend Award
HN Open Cup II - www.pes.vn
HN Open Cup II - www.pes.vn

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Uzaki

Recommend Award
HN Open Cup II - www.pes.vn
HN Open Cup II - www.pes.vn

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , CuongDZ

Recommend Award
259KM Cup - www.pes.vn III
259KM Cup - www.pes.vn III

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Mousekid

Recommend Award
259KM Cup - www.pes.vn III
259KM Cup - www.pes.vn III

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , KelvinX

Recommend Award
259KM Cup - www.pes.vn III
259KM Cup - www.pes.vn III

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Batigol

Recommend Award
HN Open Cup III - www.pes.vn
HN Open Cup III - www.pes.vn

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , KelvinX , Quân Bi

Recommend Award
HN Open Cup III - www.pes.vn
HN Open Cup III - www.pes.vn

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Quang_Barca

Recommend Award
HN Open Cup III - www.pes.vn
HN Open Cup III - www.pes.vn

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , El_MiTom

Recommend Award
259KM Cup IV - www.pes.vn
259KM Cup IV - www.pes.vn

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Uzaki , Akai

Recommend Award
259KM Cup IV - www.pes.vn
259KM Cup IV - www.pes.vn

No member has this award

Recommend Award
259KM Cup IV - www.pes.vn
259KM Cup IV - www.pes.vn

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Minh Lục

Recommend Award
259KM Cup V - www.pes.vn
259KM Cup V - www.pes.vn

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Quân Bi , Minh Lục

Recommend Award
259KM Cup V - www.pes.vn
259KM Cup V - www.pes.vn

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , madridista_kaka

Recommend Award
259KM Cup V - www.pes.vn
259KM Cup V - www.pes.vn

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , El_MiTom

Recommend Award
Sky Game Cup - www.pes.vn
Sky Game Cup - www.pes.vn

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Minh Lục

Recommend Award
Pes 2013 - 259KM Cup I
Pes 2013 - 259KM Cup I

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , KelvinX

Recommend Award
Sky Game Cup - www.pes.vn
Sky Game Cup - www.pes.vn

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Quang_Barca , Mousekid

Recommend Award
Sky Game Cup - www.pes.vn
Sky Game Cup - www.pes.vn

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Quân Bi

Recommend Award
Pes 2013 - 259KM Cup I
Pes 2013 - 259KM Cup I

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , jindo93 , El-Nino

Recommend Award
Pes 2013 - 259KM Cup I
Pes 2013 - 259KM Cup I

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , --Catenaccio

Recommend Award
Pes.vn Team Cup 2013
Pes.vn Team Cup 2013

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 4
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , xzbiz , Quân Bi , bé bự , el_dương

Recommend Award


Icon Ảnh Tên Danh Hiệu / Miêu tả
Esports VN Open Cup
Esports VN Open Cup
Giải đấu do Esports.VN tổ chức

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , xesi

Recommend Award
E-SPORT Champion League
E-SPORT Champion League
Giải đấu do cửa hàng Ps3 100 Trần Đại Nghĩa tổ chức

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , KelvinX , The Patriot

Recommend Award
Q7 E-SPORTS CUP LẦN II
Q7 E-SPORTS CUP LẦN II

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , kkhoa1011

Recommend Award
Thanh Nien Cup III
Thanh Nien Cup III

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Batigol

Recommend Award
Rum PS3 Cup I
Rum PS3 Cup I

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , BeeCongTu

Recommend Award
VGN Cup tháng 11/2011
VGN Cup tháng 11/2011

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , kaka0906

Recommend Award
E-SPORT Champion League
E-SPORT Champion League
Giải đấu do cửa hàng ps3 100 Trần Đại Nghĩa tổ chức

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Datboss

Recommend Award
Esports VN Open Cup
Esports VN Open Cup
Giải đấu do Esports.VN tổ chức

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Tomcat

Recommend Award
P3Cafe Cup
P3Cafe Cup
Giải Pes 2009 cuối cùng !

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , kenmy311

Recommend Award
Rum PS3 Cup I
Rum PS3 Cup I

No member has this award

Recommend Award
Q7 E-SPORTS CUP LẦN II
Q7 E-SPORTS CUP LẦN II

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , vn248340

Recommend Award
Esports VN Open Cup
Esports VN Open Cup
Giải đấu do Esports.VN tổ chức

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Ruan , Chris*

Recommend Award
Thanh Nien Cup III
Thanh Nien Cup III

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , TGM

Recommend Award
VGN Cup tháng 11/2011
VGN Cup tháng 11/2011

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , vn248340

Recommend Award
E-SPORT Champion League
E-SPORT Champion League
Giải đấu do cửa hàng Ps3 100 Trần Đại Nghĩa tổ chức

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Zu@Ze

Recommend Award
Q7 E-SPORTS CUP LẦN II
Q7 E-SPORTS CUP LẦN II

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , BeeCongTu , Dark Knight 91

Recommend Award
Thanh Nien Cup III
Thanh Nien Cup III

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Tomcat , Akai

Recommend Award
Rum PS3 Cup I
Rum PS3 Cup I

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Dark Knight 91

Recommend Award
VGN Cup tháng 11/2011
VGN Cup tháng 11/2011

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , BeeCongTu

Recommend Award
Street Team Open Cup I
Street Team Open Cup I
Giải đấu do Street Team tổ chức

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Zu@Ze

Recommend Award
Street Team Open Cup I
Street Team Open Cup I
Giải đấu do Street Team tổ chức

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Jihoo

Recommend Award
Street Team Open Cup I
Street Team Open Cup I
Giải đấu do Street Team tổ chức

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Datboss , Quang_Barca

Recommend Award
Game4v Championship Season 1
Game4v Championship Season 1
Giải đấu do Game4v tổ chức tại TP.HCM

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , bo_O

Recommend Award
Game4v Championship Season 1
Game4v Championship Season 1
Giải đấu do Game4v tổ chức tại TP.HCM

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , , bobo_pespro

Recommend Award
Game4v Championship Season 2
Game4v Championship Season 2
Giải đấu do Game4v tổ chức tại TP.HCM

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , bo_O

Recommend Award
Game4v Championship Season 2
Game4v Championship Season 2
Giải đấu do Game4v tổ chức tại TP.HCM

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Kayo

Recommend Award
Thanh Nien Pes Cup I
Thanh Nien Pes Cup I
Giải đấu do quán Ps3 34 đường Thanh Niên tổ chức

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Batigol

Recommend Award
Thanh Nien Pes Cup I
Thanh Nien Pes Cup I
Giải đấu do quán Ps3 34 đường Thanh Niên tổ chức

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , CMz

Recommend Award
VeSC 2009
VeSC 2009
Vietnam eSport Championship 2009

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , xesi

Recommend Award
VeSC 2009
VeSC 2009
Vietnam eSport Championship 2009

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , bo_O

Recommend Award
VeSC 2009
VeSC 2009
Vietnam eSport Championship 2009

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , KelvinX

Recommend Award
Game4v Championship Season 3
Game4v Championship Season 3
Giải đấu do G4v tổ chức tại TP.HCM

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , bobo_pespro

Recommend Award
Game4v Championship Season 3
Game4v Championship Season 3
Giải đấu do G4v tổ chức tại TP.HCM

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , kkkk

Recommend Award
Game4v Championship Season 3
Game4v Championship Season 3
Giải đấu do G4v tổ chức tại TP.HCM

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 2
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Sonck , bo_O

Recommend Award
Game4v Championship Season 4
Game4v Championship Season 4
Giải đấu do G4v tổ chức tại TP.HCM

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , bo_O

Recommend Award
Game4v Championship Season 4
Game4v Championship Season 4
Giải đấu do G4v tổ chức tại TP.HCM

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Sonck

Recommend Award
Game4v Championship Season 4
Game4v Championship Season 4
Giải đấu do G4v tổ chức tại TP.HCM

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , kkkk

Recommend Award
Game4v Championship Season 5
Game4v Championship Season 5
Giải đấu do G4v tổ chức ở TP.HCM

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , LeonSquall

Recommend Award
Game4v Championship Season 5
Game4v Championship Season 5
Giải đấu do G4v tổ chức ở TP.HCM

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Sangbus

Recommend Award
Game4v Championship Season 5
Game4v Championship Season 5
Giải đấu do G4v tổ chức ở TP.HCM

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Sonck

Recommend Award
Huân chương lao động
Huân chương lao động
Dành riêng cho Uzaki

Số thành viên đã nhận được danh hiệu này: 1
-- BEGIN TEMPLATE: awards_awardusers_bit --> , Uzaki

Recommend Award


Yet Another Awards System v4.0.2 PL1
Fanpage PES.VN