CHO HỎI CÓ AI BIẾT LÀM PATCH PS3 KHÔNG? Muốn add face kits và logo vào máy ps3 thì làm thế nào?